دستورالعمل اجرائی اصل 142 قانون اساسی


مصوب 1383/8/23 رئیس قوّه قضائیه
ماده 1 - در اجرای اصل 142 قانون اساسی؛دفتری با عنوان«دفتر اصل 142 قانون اساسی» که در این دستورالعمل دفتر نامیده میشود زیر نظر رئیس قوّه قضائیه تشکیل میگردد تا مطابق این دستورالعمل و در چارچوب قوانین و مقررات و قواعد عمومی،اقدامات لازم را معمول دارد. رئیس قوّه قضائیه میتواند اختیارات اجرائی مربوط به اعمال اصل مذکور را به این دفتر واگذار کند.
ماده 2 - دفتر بلافاصله بعد از شروع و خاتمه خدمت مقامات مشمول،اقدامات لازم را به منظور اجرای اصل 142 قانون اساسی انجام خواهد داد.
ماده 3 - مقامات مشمول میزان دارایی خود و همسر و فرزندان خویش را در اظهارنامه‌هایی که با امضاء رئیس قوّه قضائیه و توسط دفتر ارسال میگردد توصیف کرده و ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول به دفتر تسلیم میکنند.
تبصره 1- پیگیری جهت دریافت اظهارنامه‌های ارسالی از طریق دفتر بعمل میآید.
تبصره 2- دفتر دریافت اظهارنامه‌ها را به مقامات مشمول اعلام خواهد کرد.
ماده 4 - اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌ها،سرّی و افشاء آن ممنوع است و تخلف از آن مستوجب تعقیب کیفری و از حیث مجازات تابع مقررات مربوط به افشاء اسناد و اطلاعات طبقه‌بندیشده و افشاء اسرار میباشد.
ماده 5 - مقامات مشمول اصل 142 تغییرات حین خدمت در مورد اموال و تعداد اعضاء خانواده خود را به دفتر اعلام کنند رئیس قوّه قضائیه در صورت ضرورت در مورد این تغییرات کسب اطلاع میکند.
ماده 6 - دفتر با استفاده از روشهای گوناگون و با بررسی و کارشناسی لازم نسبت به رفع نقص،ابهام و اجمال محتویات اظهارنامه‌ها و سایر اطلاعات مربوط به دارایی مشمولان و همچنین جمع‌بندی آنها،موضوع رسیدگی را تسهیل مینماید.
ماده 7 - دفتر برای رفع نقص،ابهام و اجمال در میزان دارایی مشمولان و طرق تحصیل، تعدیل و یا هرگونه تغییرات آن،با تشخیص رئیس قوّه قضائیه یا شخص مأذون نسبت به اخذ توضیح از آنان اقدام میکند.
ماده 8 - دفتر به منظور استفاده از ظرفیت‌های موجود،حسب مورد با استعلام از کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها،مؤسسات و شرکتهای دولتی،نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، مراجع قضائی،نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاهها و مجموعه‌های حاکمیتی و بطور کلی قوای سه‌گانه کشور جهت جمع‌آوری اطلاعات،اسناد،مدارک و سوابق مربوط به دارایی مشمولان و تغییرات بعدی آن اقدامات لازم بعمل میآورد.
تبصره- کلیه مقامات و کارکنان مذکور هرگونه همکاری لازم را با دفتر بعمل میآورند.
ماده 9 - دفتر با ایجاد نظام مناسب و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دارایی مشمولان و تحقیق و بررسی آنها،نسبت به شناسایی و احراز دارایی واقعی و طرق تحصیل و تعدیل یا افزایش آن اقدام میکند.
تبصره- جمع‌آوری نظام‌مند اطلاعات مردمی مربوط به دارایی مشمولان توسط دفتر بعمل خواهد آمد.
ماده 10 - دفتر ظرف دو ماه بعد از وصول اظهارنامه خاتمه خدمت مقامات مشمول،گزارش جامع و مستند در مورد دارایی هریک از آنان و همسر و فرزندانشان را تهیه و تنظیم نموده و جهت اخذ تصمیم به نظر رئیس قوّه قضائیه میرساند.
تبصره- گزارش مربوط به حین خدمت مقامات مشمول در صورت ضرورت از سوی دفتر تهیه و به نظر رئیس قوّه قضائیه میرسد.
ماده 11 - هرگاه دفتر در خلال بررسی دارایی مشمولان،با موضوعاتی که در صلاحیت سایر مراجع قانونی قرار دارد مواجه شود،با تشخیص رئیس قوّه قضائیه مراتب را به مرجع مربوط اعلام میکند.
ماده 12 - تصمیم نهائی در مورد رسیدگی به دارایی مشمولان از سوی رئیس قوّه قضائیه اتخاذ میشود این تصمیم توسط دفتر به آنان ابلاغ و بلافاصله اجرا میگردد.
تبصره- چنانچه پس از تصمیم مذکور،دلایل و مدارک جدیدی ابراز شود که تغییر در این تصمیم را ضروری نماید،رئیس قوّه قضائیه با رسیدگی مجدد،تصمیم لازم اتخاذ میکند.
ماده 13 - دفتر با استفاده مناسب از رسانه‌ها،افکار عمومی و سایر سازوکارهای پیشگیرانه، در خصوص از بین بردن زمینه‌های تحصیل و افزایش به ناحق دارایی اقدام خواهد نمود و با لحاظ محدودیت‌های مندرج در این دستورالعمل اطلاع‌رسانی بهنگام مینماید.
ماده 14 - رئیس قوّه قضائیه رأسا یا از طریق دفتر نسبت به انتشار نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان و اعلام آن به مراجع مربوط اقدام میکند.
ماده 15 - دارایی مشمولان موضوع اصل 142،محکوم به مشروعیت و مصون از تعرض است مگر اینکه پس از رسیدگی،خلاف آن ثابت شود در رسیدگی مذکور بایستی موازین و احکام اسلامی و اصول قانون اساسی و اقدامات پیشگیرانه مورد اهتمام قرار گیرد.
ماده 16 - این دستورالعمل در تاریخ 1383/8/23 به تصویب رئیس قوّه قضائیه رسیده است.2(2)