از قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1383/6/11
ماده 92 - وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی،در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.
به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق،ده درصد(10%)حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واریز میگردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی،جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریزشده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد.توزیع این منابع بر اساس عملکرد هریک از سازمانهای بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.
ماده 131 - به قوه قضائیه اجازه داده میشود:
الف‌بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد ،اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز،به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آنکه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد.اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد،توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
2(1)