قانون الزام سازمانهای بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه


مصوب 1385/7/16
ماده واحده - سازمانهای بیمه‌گر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه‌شده به میزان تعرفه دولتی در بخش‌های مختلف دولتی،خصوصی و خیریه اقدام نمایند.
تبصره 1- با توجه به ماده (17)قانون بیمه همگانی،بیمارستان‌های خصوصی حسب درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه،ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاک پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر،تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره 2- حداکثر هزینه‌های دریافتی از بیماران در بیمارستان‌های خصوصی بر اساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هر سال میباشد.2(1)