قانون اصلاح ماده (5)«قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب آبان‌ماه 1352»


مصوب 1379/8/17
ماده واحده - میزان حق بیمه مندرج در ماده (5)قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352/8/21 به شرح زیر اصلاح و تعیین میگردد:
1-تا 100 متر مربع سطح زیربنا به ازاء هر متر مربع معادل سه درصد(3%)حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری زمان درخواست پروانه.
2-از 100 متر مربع سطح زیربنا به بالا به ازاء هر متر مربع معادل چهار درصد(4%)حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری زمان درخواست پروانه.
ماده 6 - در صورت عدم پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون طبق مواد 35 و 87 قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.
ماده 7 - سایر مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی در صورتی که به نحوی از انحاء با اجرای مقررات این قانون ارتباط داشته باشند قابل اجرا خواهد بود. 2(1)