آیین‌نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (166)قانون کار


مصوب 1370/3/12 هیأت وزیران
ماده 1 - کلیه آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله«اجراء دادگاه‌های دادگستری»به مورد اجراء گذاشته میشود.
ماده 2 - مرجع صلاحیتدار برای اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و نصاب در صلاحیت آن دادگاه میباشد و چنانچه موضوع اجرائیه غیرمالی باشد اجراء آن به عهده«اجراء دادگاه حقوقی یک» و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده«اجراء دادگاه حقوقی دو مستقل» خواهد بود.

ماده 3 - محکوم له احکام قطعی مذکور،باید در موقع تقاضای صدور اجرائیه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ‌شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به«اجراء دادگاه» تسلیم نماید.
ماده 4 - ترتیب اجراء آراء قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف،تابع احکام و مقررات اجراء احکام مربوط به محاکم دادگستری است.2(3)