قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها


مصوب 27 تیرماه 1344
ماده 1 - با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدنی حریم دریاچه‌های احداثی در پشت سدها(بر روی خطی است موازی به فاصله افقی)یکصد و پنجاه متر از محیط اطراف تر شده مخزن سد بر مبنای حداکثر ارتفاع آب روی سرریز اجازه ایجاد تأسیسات و هرگونه دخل و تصرف در حریم به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
ماده 2 - در مورد سدهائی که بعد از تصویب این قانون احداث میشود ایجاد مستحدثات در حریم دریاچه سدها همزمان با آگهی وزارت آب و برق درباره احداث سد طبق آیین‌نامه مذکور در ماده یک خواهد بود و در مورد مستحدثاتی که قبل از آگهی مذکور در فوق در حریم دریاچه سدها ایجاد شده باشد عینا مانند مستحدثاتی که در مخزن سد قرار گرفته‌اند رفتار خواهد شد.
ماده 3 - دولت میتواند در صورت لزوم مستحدثاتی را که در حریم دریاچه سدها قبل از تصویب این قانون ایجاد شده است به شرح زیر خریداری و تصرف نماید:
الف‌تعیین بهای مستحدثات از طریق توافق بین وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور به عمل میآید اگر این توافق حاصل نشود به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق،دادستان کل،مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد و رأی کمیسیون قطعی است.
حضور مالک یا نماینده او در کمیسیون مزبور بلا مانع است.
ب‌ملاک تعیین قیمت عبارت از بهای عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در سال قبل از تاریخ تصویب طرح است.
ج‌تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت فروشنده.
ددر صورتی که مالک با رعایت بند«الف»به انتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را پس از تودیع تمام قیمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.
ماده 4 - دولت مأمور اجراء این قانون است.2(1)