قانون تفسیر بند«3»ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند«3»به ماده 99 قانون شهرداریها


مصوب 1373/7/10
ماده واحده - مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشور شهرستانها و بخشهای تابعه مذکور در این قانون،عبارت از این است که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که بر خلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستانهای همجوار قرار گرفته است اصلاح گردد،به گونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستانهای همجوار جلوگیری به عمل آید.2(1)