از قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی


مصوب 1387/2/31
ماده 9 - چنانچه مالک یا استفادهکننده(متصرف قانونی)از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند مدیر یا هیأت مدیره به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز،آن را مطالبه مینماید.
هرگاه مالک یا استفادهکننده(متصرف قانونی)ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد،مدیر یا هیأت مدیره میتواند به تشخیص خود با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی که مالک و یا استفادهکننده(متصرف قانونی) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید،اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیر عامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادرخواهد کرد.
عملیات اجرائی وفق مقررات اجراء اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درهرحال مدیر یا هیأت مدیره موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اقدام نمایند.
تبصره 1- در صورتی که قطع خدمت یا خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد،هیأت مدیره میتواند حسب مورد علیه مالک یا متصرف قانونی به مراجع قضائی شکایت کند،دادگاهها موظفند این‌گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و بدهکار را مکلف به پرداخت بدهی نمایند. همچنین دادگاهها میتوانند این قبیل بدهکاران را تا پنج برابر مبلغ بدهی جریمه کنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترک موکول به پرداخت هزینه‌های معوق مربوط به گواهی هیأت مدیره شرکت خدماتی و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.
تبصره 2- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر عامل و صورت ریز سهم مالک یا استفادهکننده(متصرف قانونی)از هزینه‌های مشترک و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفادهکننده(متصرف قانونی)باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.
تبصره 3- نظر هیأت مدیره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه صالح محل وقوع شهرک صنعتی قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد.
در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.
تبصره 4- در صورتی که مالک یا استفادهکننده(متصرف قانونی)برای بار سوم یا بیشتر در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه‌های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختیها و هزینه‌های دادرسی و سایر هزینه‌های مربوط،به حداکثر جریمه موضوع تبصره(1)این ماده به نفع صندوق دولت محکوم میگردد.
تبصره 5- بدهیهای هر واحد بابت هزینه‌های مشترک موضوع این قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفکاک نمیباشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال‌گیرنده منتقل میشود.
ماده 10 - دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال،اجاره، رهن،صلح و هبه علاوه بر تأیید شرکت شهرکهای صنعتی استان،گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی مربوط رسیده باشد از مالک یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او مطالبه نمایند.2(1)