لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد


مصوّب 1358/2/4 شورای انقلاب اسلامی ایران
ماده 1 - به منظور جلوگیری از هرگونه تضییع حق،در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره‌بهای عادلانه املاک استیجاری و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیّه اسناد و قراردادها(اعمّ از عادی و رسمی)منعقده بین اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ و به این قبیل مستأجرین و سایر اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرّف میباشند اخطار میشود که در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری و متصرفی خود و تأدیه و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادلانه روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند.در صورت عدم مراجعه و انقضاء مهلت مقرّر اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیرقانونی آنها جلوگیری و با خلع ید از مستأجر یا متصرّف با رعایت صرفه موقوفه آن را به اشخاص متقاضی واگذار خواهد نمود و کلیّه مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرّف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی متعلّق به آنها دریافت میدارد.
تبصره- ترتیب تنظیم اجاره‌نامه و میزان اجاره‌بهای عادله روز بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف 15 روز از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان اوقاف تهیّه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 2 - به منظور حسن اداره اماکن متبرّکه مذهبی اسلامی کشور و مساجد از طریق انتخاب هیأت امنای جدید از اشخاص واجد صلاحیت که مراتب تقوی و امانت آنان مورد تأیید و قبول باشد و تجدید انتخاب متولّیان و امناء و نظّار که از طرف سازمان اوقاف منصوب خواهند شد از این تاریخ کلیّه اعضاء امناء مذکور و متولّیان و امناء و نظّار مربوطه از سمت خود معزول و از هرگونه دخالت و تصرّف در اموال اماکن مورد تصدی ممنوع میگردند و مکلّفند تا انتخاب و تعیین متولّیان و امناء و نظّار جدید کلیّه اموال و وجوه دریافتی و اسناد و مدارک موقوفه و اماکن مربوطه را به‌طور امانی حفظ و نگهداری نموده و به محض صدور ابلاغ و معرفی اعضاء جدید عینا طبق صورت‌جلسه با نظر اوقاف محل تحویل نمایند.
تبصره- تجدید انتخاب و انتصاب متولّیان و امناء و نظّار قبلی بلا مانع است و اداره امور موقوفه تا انتخاب اعضاء جدید به عهده اداره اوقاف خواهد بود.
ماده 3 - سازمان اوقاف میتواند با کسب نظر مشورتی شورای امناء و نظّار هر حوزه اوقافی از بین اشخاص علاقمند و ذیصلاح مذکور در فوق نسبت به تشکیل و تعیین هیأت امناء و انتخاب متولّیان و نظّار جهت کلیّه اماکن متبرکه مذهبی اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.هیأت امناء این قبیل اماکن حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر خواهند بود که پس از انتخاب و صدور ابلاغ انجام وظیفه خواهند نمود.صدور ابلاغ و احکام مزبور نیازی به تصویب شورای عالی اوقاف نخواهد داشت.
تبصره 1- در هر حوزه اوقافی که شورای مشورتی امناء و نظّار تشکیل نشده باشد جلب نظر و تصویب شورای عالی اوقاف ضروری است.
تبصره 2- در مورد تعیین هیأت امناء و انتخاب متولّیان و نظّار جهت مساجد،سازمان اوقاف لایحه دیگری تهیّه و پس از تصویب هیأت وزیران به شورای انقلاب اسلامی تقدیم مینماید.
ماده 4 - تصمیمات متخذه از طرف سازمان اوقاف نسبت به اجراء مفاد این لایحه قانونی قطعی و لازم‌الاجراء است.2(1)