آیین‌نامه اجرائی تبصره ماده یک«قانون(تجدید) قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد»


مصوب 1358/2/17 هیأت وزیران
ماده 1 - سازمان اوقاف مکلّف است ضوابط و شرائط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره‌نامه مستأجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طی دستورالعملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استانها ابلاغ و سریعا نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد جدید اقدام نماید.
ماده 2 - اجاره‌بهای عادله املاک مورد اجاره و متصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین میشود:
1-املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 بر اساس اجاره‌بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر میگردد.
2-در محلهائی که قانون موجر و مستأجر اجراء نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارت است از 8 درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا میشود.
تبصره 1- تخفیفهائی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه یا اعیان مستغل منظور نخواهد شد.
تبصره 2- در مورد آپارتمانها اجاره‌بهای قسمتهای اشتراکی نیز با توجه به مقررات قانون تملک آپارتمان نسبت به حصه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد.
تبصره 3- نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستائی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی 6% ارزش ارزیابی شده خواهد بود.
ماده 3 - سازمان اوقاف در مورد اراضی مزروعی امکانات متقاضیان را از نظر قابلیت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور است به هنگام تعیین اجاره‌بها و تنظیم سند اجاره جدید مورد نظر و رعایت قرار میدهد و نیز مکلّف است در تنظیم سند اجاره درباره اراضی بائر شهری و آماده برای ساختمان زائد بر یکهزار متر مربع و بیش از یک واحد ساختمانی با هریک از متقاضیان خودداری نماید.
تبصره- چنانچه اراضی شهری قبلا تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی در حدود 25% زائد بر یکهزار متر مربع باشد تنظیم اجاره‌نامه بلا مانع است.
ماده 4 - کلیه ضوابط و شرائط مندرج در اسناد و قراردادهای اجاره که به شرح ماده یک این آیین‌نامه از طرف سازمان اوقاف تعیین و اعلام میشود از طرف مستأجران لازم‌الاجراء و غیرقابل اعتراض خواهد بود و مستأجران ملتزم و مکلّف به اجراء کامل آن میباشند.
ماده 5 - این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و کلیه مقررات مغایر با آن لغو میگردد و هرگونه تغییر یا تجدید نظر در آن به پیشنهاد وزیر اطلاعات و تبلیغات و سرپرست سازمان اوقاف و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر میباشد.2(3)