قانون استفساریه تبصره(5)الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه


مصوب 1382/9/19
موضوع استفساریه:
ماده واحده- آیا منظور مقنّن از تبصره(5)الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1380/12/19 این بوده که ابتدائا قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره(5)اجراء شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس:
چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک میباشد در صورتی که ذو الید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمیتواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.
تبصره 6(الحاقی 1380/12/19)- آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 1371/7/5 قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمیشود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضیای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیاء شده باشد.2(1)