آیین‌نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه


مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 - -تعاریف و اصطلاحات
1-مصلحت وقف:تأمین نظر واقف و منابع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه.
2-متصرف:حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم‌مقام قانونی آنان،مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه‌ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و اختیار دارند.
3-حقوق مکتسب متصرف:هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرائط قانونی معینی حاصل شده باشد،از قبیل مالکیت اعیان،تحجیر،حقوق کسب و پیشه،حق نسق زارعانه، حفر چاه،غرس اشجار و مانند آن.
4-مجوز شرعی:مجوزی که بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرائط صادر شده باشد.
5-زارع صاحب نسق:کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا یا با کمک خانواده خود در اراضی موقوفه زراعت مینماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره‌بها به موقوفه میدهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده است.
6-زراعت:تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یا باغداری.
7-مرتع:زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه‌ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن حداقل تعلیف سه رأس گوسفند یا معادل آن از انواع دامهای دیگر،در یک فصل چرا امکان‌پذیر باشد.
8-بیشه یا قلمستان:زمینی است که در آن درختان غیرمثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
9-باغ:زمینی است که در آن درختان مثمر یا مو به وسیله اشخاص غرس شده و عرفا باغ شناخته شود.
ماده 2 - (اصلاحی 1381/12/28)- ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی،موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است،صورت‌برداری و همراه با مستندات و دلائل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند.سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذینفع دیگر،موضوع را به کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل میشود ارجاع میکند،کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات،با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذینفع در موقوفه اعلام مینماید.در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید میشود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دائر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ میشود.ادارات ثبت بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.
ماده 3 - (اصلاحی 1380/8/2)- پس از ابطال انتقالات بعد از وقف،اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی با رعایت تبصره(4)ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه، متصرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت مینماید و در صورتی که متصرف ظرف سی(30)روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف برای تنظیم سند اجاره مراجعه ننماید به شرح زیر اقدام خواهند نمود:
1-از متصرف قبلی با رعایت حقوق مکتسب او خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.
2-در صورتی که در مورد میزان حقوق مکتسب قبلی بین او و اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضائی تعیین تکلیف خواهد شد.دادگاهها این‌گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت مینمایند.
تبصره(الحاقی 1380/8/2)- در مواردی که در اجراء این قانون از زارعان صاحب نسق خلع ید میگردد در صورت تقاضای زارعان،وزارت جهاد کشاورزی مکلّف است از اراضی مستعد کشاورزی موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه،از اراضی سایر مناطق،با رعایت قوانین و مقررات جاری نسبت به واگذاری اراضی به آنان با رعایت اولویت اقدام نمایند.
ماده 4 - موقوفات مشمول این آیین‌نامه که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیت،آزاد خواهد شد.ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل،مراتب را به اطلاع اشخاص ذینفع خواهند رساند تا نسبت به استیفای حقوق خود از سایر اموال متعهد اقدام نمایند.
ماده 5 - در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام‌مصوب 1350-و سایر مراحل اصلاحات ارضی به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف‌در صورتی که موقوفات یاد شده به دولت(وزارت کشاورزی)واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن به زارعان،تنظیم نشده نمایندگان اداره اوقاف و امور خیریه و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و بطلان سند را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه یاد شده موضوع به اداره ثبت محل برای اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.
ب(اصلاحی 1381/12/28)-هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط واگذار شده باشد،برای ابطال اسناد یا تأیید فروش آن به همان ترتیبی که در این آیین‌نامه آمده است عمل خواهد شد.
ماده 6 - (اصلاحی 1380/8/2)- پس از انجام موارد مندرج در بندهای«الف»و«ب» ماده 5،ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متولیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفاد این آیین‌نامه با متصرفان و زارعان سند اجاره تنظیم مینمایند.مبلغ اجاره‌بها متناسب با مورد اجاره و با رعایت ارزش حقوق اکتسابی متصرفان و زارعان طبق نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین میشود.
تبصره 1- چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی یاد شده زراعت ننمایند با وراث قانونی یا متصرفان فعلی رقبه قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد.در تنظیم اسناد اجاره با این‌گونه متصرفان مفاد بند«3»از ماده 1 این آیین‌نامه مجری خواهد بود.
تبصره 2(اصلاحی 1375/6/4)- اگر زارعان صاحب نسق در این‌گونه اراضی چاه حفر نموده باشند،موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید آن اقدام مینماید و در این صورت اجاره‌بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد در غیر این صورت کارشناس رسمی یا خبره محلی در موقع تعیین اجاره‌بها،موضوع مالکیت چاه و عرف محل را ملحوظ خواهد داشت.
تبصره 3- در صورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند اداره اوقاف یا متولی بایستی با توجه به تعاریف ذکر شده در ماده (1)این آیین‌نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.
تبصره 4(اصلاحی 1380/8/2)- در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین‌نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هرگونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضیالطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان(حسب مورد)و زارعان صاحب نسق به وسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردد.در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه،به درخواست هریک از طرفین،موضوع توسط مراجع قضائی ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت میشود.
ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده،در صورت تقاضای زارع صاحب به هریک از افراد صاحب نسق برای اجاره یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان اراضی اولویت قائل شوند.
ماده 7 - کلیه اعیانی و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرط رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه در اجراء قوانین مختلف اراضی زارعان در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و در این‌گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده متعلق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.
تبصره 2- در صورتی که مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و در اجراء قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق یا سایر قوانین مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد(نظیر منازل مسکونی زارعان و محوطه مربوط به آن)و در حال حاضر نیز قابل بهره‌برداری باشد،حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهی به عنوان اجاره‌بهای این‌گونه رقبات(عرصه و اعیان)با رعایت عرف محل دریافت نخواهد شد.
تبصره 3- کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش‌نشینها و یا اشخاص غیراحداث شده و با تأیید معتمدان محل،اعیان متعلق به آنان شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی فقط در مورد عرصه با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.
تبصره 4(الحاقی 1380/8/2)- به منظور ترویج فرهنگ احیاء و بهره‌وری از موقوفات و تشویق زارعان به ادامه کشت و زرع بر روی اراضی موقوفه و تسهیل عملیات زراعی آنان،بانکها و سایر مؤسسات مالیاعتباری،با رعایت مقررات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا تسهیلات مالی لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطا گردد.به نحوی که اعطای تسهیلات بانکی به این زارعان بدون توثیق و ترهین عرصه و صرفا با استفاده از سند اعیانی،اخذ سفته،تضمینهای زنجیره‌ای زارعان از یکدیگر و یا توثیق منافع واگذار شده از طریق اجاره و حقوق مکتسبه مترتب بر آن امکان‌پذیر باشد.
در مواردی که بانکها بابت تسهیلات اعطایی به زارعان با توثیق سند اعیانی و حقوق مکتسبه نظر به تأمین مطالبات لاوصول خود از محل منفعت اعیانی و حقوق مکتسبه مرتبط با اراضی موقوفه داشته باشند.ادارات اوقاف و متولیان،بانکها و مؤسسات اعتباری یا اشخاصی که توسط آنان معرفی میشوند را در اسناد اجاره جایگزین زارع بدهکار مینمایند.
تبصره 5(الحاقی 1380/8/2-اصلاحی 1382/12/20)- به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمینه فعالیت بیشتر در اراضی موقوفه،ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان حسب مورد،در صورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معیّن نکرده باشد، میتوانند مدت اجاره زارعان را ده سال معیّن نمایند و در ضمن عقد اجاره شرط نمایند که در پایان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و یا قائم‌مقام قانونی وی بر اساس اجاره‌بهایی که با نظر کارشناس رسمی و یا خبره محلی با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه زارع تعیین میگردد، تجدید خواهد شد.در موارد خاص آنگاه که مصلحت وقف یا شرائط خاص دیگر اقتضاء نکند افزایش مدت اجاره موقوفه برای بیش از ده سال با جلب نظر ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه امکان‌پذیر میباشد.
ماده 8 - (اصلاحی 1380/8/2)- احداث هرگونه اعیانی و باغ در اراضی نسق زارعان موقوفه توسط این زارعان با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذیربط و بدون پرداخت پذیره مجاز میباشد.مستأجرین میتوانند نسبت به ثبت اعیانهائی مستحدث از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند و سند مالکیت دریافت دارند.ایجاد،توثیق و ترهین این‌گونه اعیانها مجاز بوده و نیاز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان ندارد.
ماده 9 - هرگاه در تشخیص زارع صاحب نسق اختلافی به وجود آید،فرمها و اسناد و صورتجلسات تنظیمی در اجراء قوانین اصلاحات اراضی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 10 - (الحاقی 1378/12/15)- چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجراء ماده (56)قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌مصوب 1346-به عنوان انفال،منابع ملی اعلام شده باشد،میباید حق بهره‌برداری آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.
تبصره 1- اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.
تبصره 2- هرگونه تغییر کاربری در این اراضی منوط به موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.
تبصره 3- سازمانهای یاد شده مکلفند ظرف حداکثر دو سال نقل و انتقال زمینهای موضوع این ماده را محقق نمایند.
تبصره 4- چنانچه این‌گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه اجرائی مربوط اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.
کلیه مستحدثاتی که در این اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.
ماده 11 - در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان اعیانی و انتقال‌گیرندگان موقوفات عام- موضوع مواد(5 و 9)این آیین‌نامه‌در صورت خودداری از تنظیم سند اجاره طبق ماده (3) عمل خواهد شد.
ماده 12 - وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که در حساب شماره(5557)بانک تعاون کشاورزی تودیع شده و اهدایی دولت به موقوفه تلقی شده به نسبت دستور پرداختهای وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا در صورت لزوم صرف عمران و آبادی موقوفه شود.
ماده 13 - به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوق زارعان،از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجاره جدید با توجه به مفاد تبصره(1)ماده (6)این آیین‌نامه اجاره‌بها تعیین و تا میزان پرداختهای زارعان به حساب دولت با ارائه مدارک پرداخت اقساط آنان تهاتر و در صورتی که زارعان بدهکار شوند مابه‌التفاوت محاسبه و به صورت نقد یا اقساط از آنان وصول و به حساب موقوفه واریز خواهد شد.
ماده 14 - کلیه مقررات این آیین‌نامه در مورد آبهای موقوفه که عواید آنها به مصارف عام میرسد نیز مجری است.
ماده 15 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد به صورت اصلی بازگردانده میشود مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود.
ماده 16 - در مورد ابلاغ نظرات کمیسیون موضوع ماده 2 و اخطارها و دعوت‌نامه‌هایی که ادارات اوقاف و امور خیریه در اجراء این آیین‌نامه صادر و ارسال مینمایند مقررات مربوط به ابلاغ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف مواد 10،29 و 31 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه‌موضوع تصویب‌نامه شماره 93366 مورخ 1365/10/18-رعایت خواهد شد.
ماده 17 - مقررات این آیین‌نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسی علیهم السلام و سایر موقوفاتی که متولیان آنها منصوب از طرف ولی فقیه باشند نیز میشود.متولیان و امناء این موقوفات رأسا امور اجرائی را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه و این آیین‌نامه به عهده خواهند داشت.
تبصره- متولیان موقوفات یاد شده میتوانند در تشکیل کمیسیون موضوع ماده (2)این آیین‌نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند.
ماده 18 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مصوبات هیأت دولت که مغایر با این آیین‌نامه است ملغی میباشد.2(3)