قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی


مصوب 1378/8/18 با اصلاحات بعدی
ماده واحده - به موجب این قانون اتباع ایرانی میتوانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند.در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلّف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید.
فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوّه قضائیه اعلام میشود.
1-خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بین المللی باشد از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت،صدمات بدنی و روانی و یا ضرروزیان مالی اشخاص گردد.
2-خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و یا ضرروزیان مالی اتباع ایران گردد.
تبصره 1- دعاوی موضوع این قانون که منشاء آن قبل از تصویب این قانون بوده قابل طرح و رسیدگی میباشد.
تبصره 2- چنانچه دولتهای دیگری در اجراء احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
3(الحاقی 1379/8/11)-با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیان‌دیدگان و در صورت لزوم خسارات تنبیهی احکام مشابه صادره از دادگاه‌های خارجی خواهد بود.
تبصره 1- محکوم به،به ریال تعیین و به علاوه میزان طلای معادل محکوم به نیز به قیمت تاریخ صدور حکم در رأی قید میشود.
تبصره 2- هزینه دادرسی و مالیات وکلاء خواهان این نوع دعاوی پس از اجراء حکم به حساب خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
2(1)