از قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی


مصوب 1366/9/17
ماده 17 - بنیاد دارای شخصیت حقوقی بوده و نمایندگی قانونی بنیاد با سرپرست بنیاد است و میتواند برای طرح دعاوی و شکایات یا برای هر اقدام قانونی دیگر نماینده و یا وکیل تعیین و به مراجع قضائی،اداری،انتظامی و ثبتی معرفی نماید.2(1)