قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها


مصوب 1367/8/29 با اصلاحیه سال 1380
ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات،سازمانها،نهادها،شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد،مکلّف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از(حقیقی و حقوقی)قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد،پس از اعلام رسمی وجود طرح،حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره 1(اصلاحی 1380/1/22)- در صورتی که اجراء طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد،مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هرگاه زمان اجراء طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
تبصره 2- شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معیّن و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجراء طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجراء طرح مزبور باشد،به هنگام اجراء طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجراء طرح خواهد بود.
تبصره 3- مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرائط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند،جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین این‌گونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند،نسبت به سایرین حق تقدم دارند.
تبصره 4- در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد،مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر،علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی،حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری،به طور رایگان دریافت نمایند.2(1)