قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها


مصوب 1370/8/28
ماده واحده - در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه،املاک و اراضی قانونی مردم میباشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک،قیمت ابنیه،املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
تبصره 1- قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد.رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره 2- در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم،دادگاه صالح محل وقوع ملک،اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.
تبصره 3- در صورتی که در محل،کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد.
تبصره 4- هرگاه مالک یا مالکین،کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی،انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی میرسد،تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی،عدم صدور سند مالکیت،اختلاف در مالکیت،فوت مالک و موانعی از این قبیل،امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه(شهرداریها)به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام مینماید.
تبصره 5- زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یکهزار متر مربع از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره 6- جهت تأمین معوض ابنیه،املاک اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.
تبصره 7- از تاریخ تصویب و لازم‌الاجراء شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت»مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد در مورد شهرداریها لغو میگردد. 2(1)