قانون تفسیر«قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15»


مصوب 1373/9/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده - موقوفات از شمول قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنی میباشد.2(1)