قانون تفسیر«قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها »


مصوب 1386/12/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«منظور از واگذاری در بندهای«الف و ب»قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام،واگذاری به اشخاص حقیقی (مردم)و حقوقی(خصوصی،تعاونی،دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی)برای امور مسکن یا سایر کاربریها است،غیر از اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه که مشمول بند«ب»مصوبه مذکور میباشند»مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ میگردد.2(1)