آیین‌نامه اجرائی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1378


مصوب 1379/2/25 هیأت وزیران
ماده 1 - دادگاه‌های دادگستری تهران در خصوص دعاوی اتباع ایرانی علیه دولتهای خارجی فقط در صورتی میتوانند رسیدگی کنند که دولت خوانده طبق موارد پیش‌بینی شده در ماده واحده قانونی موضوع این آیین‌نامه مصونیت دولت و یا مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده باشد،که در این صورت بر اساس اصل عمل متقابل،دولت خوانده فاقد مصونیت در دادگستری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده 2 - وزارت امور خارجه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه،فهرست کشورهائی که مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض نموده یا در اجراء احکام ناقض این مصونیتها مساعدت کرده‌اند را به قوّه قضائیه اعلام میدارد.
ماده 3 - در صورتی که دولتی در آینده مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض نماید یا در اجراء احکام ناقض این مصونیتها مساعدت کند،مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوّه قضائیه اعلام میشود.
ماده 4 - تعیین دولتهای خارجی حامی اشخاص یا گروههای تروریستی موضوع بند«2» ماده واحده قانون یادشده با وزارت امور خارجه است.
ماده 5 - تشریفات طرح دعوی،رسیدگی،صدور حکم و اجراء آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره- خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بین الملل باشد با رعایت اصل عمل متقابل تعیین میشود.
ماده 6 - دولت جمهوری اسلامی ایران کلیه راههای بین المللی به ویژه مراجعه به مراجع بین المللی را که برای اعاده و احیاء مصونیت خود لازم و مفید میداند نیز بررسی و اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.2(3)