آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی


مصوب 1386/3/20 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت
ماده 1 - اراضی کشاورزی موضوع این آیین‌نامه،شامل اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها،شهرکها و روستاهای موضوع مواد(1)،(2)،(3)و(4)قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنهامصوب 1384-مورد عمل ماده (133)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگیمصوب 1383-میباشد که مستثنا از اراضی ملی و دولتی بوده و مورد بهره‌برداری کشاورزی قرار گرفته و یا به حالت آیش بوده است.
تبصره- تشخیص اراضی مشمول ماده (1)به عهده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان است.
ماده 2 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها مزایای استفاده از این آیین‌نامه و نحوه تسلیم تقاضا را رأسا یا از طریق شورای اسلامی شهرها و روستاها با انتشار آگهی الصاقی در محل به اطلاع عموم میرساند.
ماده 3 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی،نسبت به تهیه فرم تقاضای مخصوص این آیین‌نامه اقدام مینماید و فرم‌های مذکور را در اختیار وزارت یاد شده قرار میدهد.
ماده 4 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن بررسی تقاضاهای واصل شده،گواهی لازم مبنی بر صدور سند مالکیت اراضی موضوع این آیین‌نامه و بلا مانع بودن از لحاظ مقررات اراضی موات و منابع ملی و اصلاحات اراضی و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سایر مقررات مرتبط صادر و به اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل ارسال میکند.
ماده 5 - اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل پس از دریافت گواهی موضوع ماده (4)این آیین‌نامه به ترتیب زیر عمل میکنند:
الف‌نسبت به اعزام نماینده و نقشه‌بردار برای بررسی وضع محل و ترسیم و تطبیق نقشه با سوابق ثبتی و تبعیت از حدود مجاورین مبادرت نموده،پس از تنظیم صورت‌مجلس با قید حدود و مشخصات و متراژ و مساحت و حقوق ارتفاقی ملک و ارزیابی آن،گزارش مربوط را جهت بررسی و تأیید و عدم مغایرت با قوانین و مقررات به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال میکنند.
ب‌در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و سایر موارد،نمایندگان ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی و دادگستری محل،منطقه مربوط را معاینه و بررسی و رفع نقص و اختلاف مینمایند.
ج‌چنانچه اراضی مذکور فاقد سابقه ثبت باشند پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، اظهارنامه به نام وی تنظیم گردیده و عملیات ثبتی تا صدور سند مالکیت ادامه مییابد.
دچنانچه مورد تقاضا در جریان ثبت باشد،پس از معاینه محل و تطبیق سوابق ثبتی با مالکیت متقاضی در صورت ختم عملیات ثبتی،نسبت به صدور سند مالکیت طبق مفاد این آیین‌نامه اقدام میشود.
ماده 6 - قیمت تمام شده صدور اسناد مندرج در این آیین‌نامه شامل حق الزحمه نماینده و نقشه‌بردار و کارکنان تنظیم اظهارنامه و صدور سند مالکیت و سایر هزینه‌های اداری و پشتیبانی و همچنین حقوق دولتی میباشد که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین میشود.چنانچه ظرف یکماه از تاریخ اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نشد،نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 7 - (اصلاحی 1387/6/17)- اداره‌های ثبت اسناد و املاک محل در هنگام تنظیم اظهارنامه یا ثبت در دفتر املاک،سی درصد(30%)قیمت تمام شده صدور سند مالکیت‌به شرح ماده (6)-را از مالک دریافت نموده و پس از واریز حق ثبت املاک به حساب درآمد عمومی(ردیف مربوط)،ما بقی را به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح میشود،واریز میکنند و در پایان هر ماه با امضای مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و ذیحساب به عاملان مؤثر،بابت هزینه‌های متعلقه موضوع ماده (6)پرداخت میشود.
ماده 8 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر شش ماه یکبار،گزارش پیشرفت کار را به هیأت دولت ارائه نماید.2(3)