از قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی از قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی


مصوب 1346/2/12
ماده 6 - ششم- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ 1340/10/19 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری میباشد؛حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19 با سازمان اصلاحات ارضی است و رأی سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود.
دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد. 2(1)