لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی


مصوب 1359/2/13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده میشود که اختیارات موضوع تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی(مصوب 1340/10/19)را در مورد اراضیای که تا تاریخ تصویب این قانون برای مصارف موضوع تبصره مذکور تبدیل شده و همچنین اراضی که در آنها واحدهای دامداری و پرورش طیور یا باغ و قلمستان و نهالستان ایجاد شده است اعمال و اسناد تنظیمی را تنفیذ نماید.
ماده 2 - تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوبه 1354/4/28 به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره 3- در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی،در هر زمانی که روشن شود،و همچنین در مورد مستثنیات مالکین که اشتباها در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأسا سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد.2(1)