از قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1373/9/20
تبصره 72- دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیت‌های موجود در ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351/9/30 با حفظ کاربری کشاورزی آنها لغو میگردد.
همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشه‌های مشخصی تدوین نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استان‌های مختلف کشور،نقشه‌های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان‌ها قرار دهد.اجرای این تبصره الزاما با رعایت مفاد ذیل لازم‌الاجرا است:
1-انجام معاملات،منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود.
2-انجام معاملات،نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد.
3-هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.2(1)