مصوبه دوم خردادماه 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص«تعیین تکلیف باقیمانده قراء،مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی»

ماده واحده - وزارت کشاورزی موظف است،نسبت به اراضی مشمول«قانون اصلاحات ارضی»که به تصرف زارعین صاحب نسق درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است،اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالکیت آنها صادر شود.
تبصره 1- در این موارد وزارت کشاورزی موظف است،به مالکان متقاضی در نزدیکترین محل ممکن زمین برای کشاورزی طبق مقررات جاری واگذار نماید.
تبصره 2- چنانچه زارعان و مالکان این اراضی،به طریقی غیر از آنچه که در قانون آمده است،قبل از صدور سند تراضی نمایند،این تراضی معتبر خواهد بود. 2(1)