از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی

تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337/4/3 هجری شمسی)مصوب 1380/1/21
ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود با لحاظ شرائط زیر به کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی تنظیم‌شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337/4/3 هجری شمسی)،مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
1-جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصرا در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب میشوند،اعمال خواهد کرد.
2-جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل،اعمال و احکامی را شناسایی و اجراء خواهد کرد که در قلمرو یکی از دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره- رعایت اصل یک صد و سی و نهم(139)قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.2(1)