قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول


مصوب 1372/7/11
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها و روستاهای مشمول اقدام نماید.
تبصره 1- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره 2- درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و 50 درصد آنکه در بودجه سالانه منظور میگردد صرف تجهیز سازمان ثبت اسناد و املاک خواهد شد.2(1)