آیین‌نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول


مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران
ماده 1 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول را به نحو مقتضی جهت اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده 2 - ثبت محل مکلف است با وصول درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی به شرح زیر نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید:
الف‌چنانچه ملک سابقه ثبت در دفتر املاک داشته باشد و سند رسمی به صورت مشاع تنظیم شده باشد پس از اخبار،در دفتر املاک جاری ثبت و سند مالکیت صادرخواهد شد.
ب‌اگر ملک جزء املاک مجهول المالک بوده و پرونده ثبتی نداشته یا در صورت داشتن پرونده ثبتی،تحدید حدود نشده باشد مطابق ماده (144)قانون ثبت اقدام میگردد و در صورت وصول اعتراض مطابق ماده (145)همان قانون عمل خواهد شد.
پ‌اگر ملک تحدید حدود گردیده باشد عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادرخواهد شد.
تبصره- در مواردی که دارندگان سند رسمی مشاعی به صدور اسناد مالکیت مفروز توافق داشته باشند و مراتب را در ضمن صورتجلسه‌ای همراه با نقشه‌افرازی ارایه نمایند،واحد ثبتی سند مالکیت مفروز صادرخواهد کرد.
ماده 3 - هزینه‌های ثبتی صدور اسناد مالکیت موضوع این آیین‌نامه مطابق مقررات عمومی ثبت از متقاضیان دریافت و به حساب خزانه واریز میشود و دو نسخه فیش پرداختی به ثبت محل تسلیم میگردد و ثبت محل مکلف است این فیشها را همه ماهه تنظیم و برای منظور شدن در بودجه سالانه برای وصول پنجاه درصد موضوع تبصره(2)قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کند.
ماده 4 - هزینه‌های مربوط به نقشه‌برداری بر عهده متقاضیان است که طبق تعرفه‌ای که از سوی سازمان ثبت تعیین میشود پرداخت میشود.2(3)