قانون وظائف و اختیارات رئیس قوّه قضائیه


مصوب 1378/12/8 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - رئیس قوّه قضائیه علاوه بر وظائف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظائف رئیس قوّه قضائیه مصوب 1371/12/9،دارای وظائف و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر میباشد:
الف‌ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظائف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم(156)قانون اساسی در دادگستری.
ب‌انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهائی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل‌وانتقال قضات.
ج‌پیشنهاد بودجه سالیانه قوّه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیأت وزیران.
ماده 2 - این ماده به موجب تبصره 6 ماده 8 قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385/10/24 لغو گردیده است.
ماده 3 - دولت موظف است لوایح قضائی را که توسط رئیس قوّه قضائیه تهیه و تحویل دولت میشود،حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده 4 - رئیس قوّه قضائیه میتواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی،درجه صلاحیت هر قاضی را تعیین نماید.
ماده 5 - آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوّه قضائیه خواهد رسید.2(1)