ماده واحده مصوب 1306 هیأت وزراء در مورد قضاتی که احکام خود را کاملا مدلل ننمایند -
ماده واحده - قضاتی که احکام خود را کاملا مدلل ننمایند به مجازات درجه 2 الی درجه 6 ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد.2(3)