قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری


مصوب 1361/2/14 با اصلاحات بعدی
ماده واحده - قضات از میان مردان واجد شرائط زیر انتخاب میشوند:
1-ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
2-طهارت مولد.
3-تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
4-صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
5-دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی به کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند.
مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرائط در اختیار شورای عالی نباشد.
تبصره 1- شرائطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی قضائی است شورای عالی قضائی میتواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرائط نباشند،چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند،برای مشاور انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند،بازخرید میشوند.
تبصره 2(الحاقی 1361/7/12)- شورای عالی قضائی میتواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند،با طی دوره کارآموزی که شورای عالی قضائی تعیین مینماید،استخدام کند.
تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورای عالی قضائی یا هیأت منتخب شورای مذکور خواهد بود.
تبصره 3(الحاقی 1361/7/12)- شورای عالی قضائی موظف است شرائط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجراء بگذارد.
تبصره 4(الحاقی 1363/11/18)- رتبه قضائی دارندگان پایه قضائی که در اجراء قانون شرائط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا میشوند به رتبه اداری تبدیل میگردد و در گروه و پایه‌ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضائی آنان در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون باشد،مگر اینکه با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه‌ای قرار گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضائی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد.
تبصره 5(اصلاحی 1374/1/29)- رئیس قوّه قضائیه میتواند بانوانی را هم که واجد شرائط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361/2/14 میباشند با پایه قضائی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری،دادگاه‌های مدنی خاص ،قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضائی هستند،استخدام نماید.
تبصره 6(الحاقی 1363/11/18)- ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره 7(الحاقی 1363/11/18)- پس از تبدیل رتبه قضائی به اداری چنانچه مستخدم متقاضی بازنشستگی باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود،شورای عالی قضائی میتواند او را با سنوات خدمت بازنشسته نماید،در صورتی که موقع بازنشستگی در مقررات استخدام کشوری احتساب مدت بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین مستخدمی نیز خواهد بود.
تبصره 8(الحاقی 1363/11/18)- تاریخ بازنشستگی کسانی که به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1357 بازنشسته شده و سپس در اجراء مقررات این قانون نیز بازنشستگی آنان تأیید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود.
تبصره 9(الحاقی 1367/1/28)- حداکثر سن استخدامی مذکور در بند«الف»ماده 14 قانون استخدام کشوری و تبصره‌های آن شامل قضات دادگستری نمیگردد،مفاد این تبصره از تاریخ 1357/11/22 قابل اجراء است.
تبصره 10(الحاقی 1367/1/28)- قضات دادگستری از شمول ماده 77 قانون استخدام کشوری مستثنی میباشند و آن قسمت از ماده 10 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری استخدام قضات مصوب شهریورماه 1335 و اصلاحات بعدی که راجع است به سن بازنشستگی قضات دیوان عالی کشور و همچنین آن قسمت از تبصره ماده 6 قانون راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب اردیبهشت 1339 که مربوط به سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر است لغو میگردد.
تبصره 11(الحاقی 1367/1/28)- مادام که حقوق بازنشستگی قضات به مأخذ یک سیام آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت میگردد،از حقوق ماهانه قضاتی که با داشتن سی سال سابقه خدمت همچنان شاغل هستند کسور بازنشستگی(اعم از سهم کارمند و دولت)دریافت نخواهد شد.
2(1)