دستورالعمل تأمین نیروهای قضائی مورد نیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرائط

(مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضائیه)
در اجرای مواد(3)و(8)قانون راجع به استخدام قضات و شرائط کارآموزی مصوب 1343/2/19 و اصلاحی مربوط مصوب 1347/12/27 و ماده واحده تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا و مصوب 1360/7/12 و قانون استخدام قضات مصوب 1361/12/14 و قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرائط استخدام قضات مصوب 1363/11/25 و لایحه اصلاحی آن و قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 1366/4/9 مجلس شورای اسلامی دستورالعمل ذیل به تصویب میرسد:
ماده 1 - قوه قضائیه از میان دارندگان دانشنامه کارشناسی و یا بالاتر رشته حقوق یا الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی و یا معادل حوزوی آنها با دارا بودن مدرک معادل از مرکز مدیریت حوزه علمیه طبق ضوابط قانونی و به شرح موارد مشروحه ذیل نسبت به استخدام قضات مورد نیاز در مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرائط در قوه قضائیه مبادرت مینماید:
الف)کارکنان اداری موضوع این دستورالعمل میبایست دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت مدیر دفتری شعب در قوه قضائیه بوده و مجموع سال‌های خدمت آنها از 20 سال و سن آنها از 40 سال تجاوز نکند.
ب)مشمولان این دستورالعمل بایستی سایر شرائط مندرج در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 1379/1/31 رئیس قوه قضائیه را دارا باشند.
ج)مشمولان این دستورالعمل نباید به موجب آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری،دارای محکومیت قطعی به جز بندهای الف و ب ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 باشند.
ماده 2 - کلیه قوانین و مقررات مربوط به گزینش قضات در مورد افراد مشمول این دستورالعمل اعمال و مواد امتحانی آزمون،نحوه امتحان و محاسبه نمرات برابر ضوابط جاری استخدام قضات خواهد بود.
ماده 3 - افراد مشمول این دستورالعمل بایستی شش ماه دوره کارآموزی را طی نمایند.این افراد در طی مدت کارآموزی از حقوق و مزایای اداری خود بهره‌مند خواهند بود.
ماده 4 - ابلاغ قضائی پذیرفته‌شدگان نهایی این دستورالعمل برای مدت پنج سال اول در مناطق درجه 3 و پنج سال دوم برای مناطق درجه 2 و در سمت‌های قضائی دادسراهای عمومی و انقلاب و یا دادگاههای بخش صادرخواهد شد.
تبصره 1- تغییر سمت افراد مشمول این دستورالعمل از اولین سمت قضائی و سایر سمت‌های پیش‌بینی شده و مورد نیاز در همان واحد قضائی یا سایر واحدهای قضائی مورد نظر در نقاط محروم موضوع این دستورالعمل با رعایت آیین‌نامه ارتقاء گروه‌های شغلی قضات بلا مانع است.
تبصره 2- نقاط محروم موضوع این دستورالعمل متعاقبا تعیین و به اداره کل کارگزینی و گزینش قضات ابلاغ خواهد شد.2(2)