از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 - حقوق قضات به شرح زیر محاسبه میگردد:
(سنوات خدمت قابل قبول*ضریب افزایش سنواتی+عدد مبناء)ضریب حقوق‌حقوق
تبصره 1- ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی)شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2- عدد مبناء به ترتیب گروههای شغلی قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضائی و یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین میگردد:
گروه(1) 80
گروه(2) 90
گروه(3) 100
گروه(4) 110
گروه(5) 120
گروه(6) 130
گروه(7) 140
گروه(8) 150
تبصره 3- در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضائی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند)10 واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.
تبصره 4- ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال 1369 برابر(3)و از اول سال 1370 برابر با(5)تعیین میگردد.
تبصره 5- ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی،تحصیلات،ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 6- مفاد تبصره 3 ماده 3 این قانون شامل قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا میشوند نیز خواهد بود.
تبصره 7- عبارت«قضات دادگستری»به عنوان ردیف(5)به بند(ه‍)تبصره(43)قانون بودجه سال 1364 افزوده میشود.
تبصره 8- فوق العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده 4 این قانون و تبصره‌های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 9(الحاقی مصوب 1370/6/13)- در محاسبه حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات ده واحد و برای مدرک دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها بیست واحد به عدد مبنای گروه شغلی آنان اضافه خواهد شد.2(1)