از لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (مواد50، 52، 53 و 54)

ماده 50 - در نقاط بد آب‌وهوا توقف دو ثلث مدت مقرر برای ترفیع کافی است مشروط بر اینکه مدت توقف از دو سال کمتر نباشد.
ایام مرخصی و معذوریت جزو این مدت احتساب نخواهد شد.
ماده 52 - به‌منظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شؤون قضائی عضویت متصدیان مشاغل قضائی در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضائی خواهد بود.
ماده 53 - قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
ماده 54 - وزارت دادگستری و وزارت دارایی مأمور اجراء این قانون میباشند.2(1)