آیین‌نامه شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

مصوب 1389/3/29 رئیس قوه قضائیه

ماده 1 - به منظور سیاستگذاری و هماهنگی بیشتر بین بخشهای نظارتی و ارتقاء بهره‌وری در نظام نظارت و بازرسی در قوه قضائیه شورای عالی نظارت و بازرسی که در این آیین‌نامه به اختصار «شورا» نامیده میشود، به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل شود.
ماده 2 - اعضاء شورا عبارتند از:
1- رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)؛
2- معاون اول قوه قضائیه؛
3- رئیس دیوان عالی کشور؛
4- دادستان کل کشور؛
5 رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛
6- رئیس دیوان عدالت اداری؛
7- رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
8- رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات؛
9- دادستان انتظامی قضات؛
10- رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه؛
11- - معاون قضائی رئیس قوه قضائیه؛
12- رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه.
ماده 3 - وظائف و اختیارات شورا:
1- بررسی و تصویب سیاست‌های کلی قوه قضائیه در امر نظارت و بازرسی.
2- نظارت بر نحوه اجرای مصوبات شورا و ارزیابی عملکرد مراجع ذی ربط.
3- هماهنگی بین بخش‌های نظارتی قوه قضائیه؛ از جمله اعزام هیأت های بازرسی و نظارتی مشترک.
ماده 4 - شورا دارای یک دبیرخانه بوده که در حوزه معاون اول تشکیل و معاون اول رئیس قوه قضائیه به عنوان دبیر شورا خواهد بود.
ماده 5 - جلسات شورا هر دو ماه یک بار در حضور رئیس قوه قضائیه تشکیل و جلسات فوق العاده در موارد ضروری به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب رئیس شورا تشکیل خواهد شد.
ماده 6 - در غیاب رئیس اداره جلسات با دبیر خواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه به عنوان دبیر شورا تعیین و دبیرخانه نیز در حوزه معاون اول تشکیل میگردد.
ماده 7 - وظائف دبیر شورا:
1- تنظیم جلسات شورا و پیشنهاد جلسات فوق العاده در موارد ضروری.
2- ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا.
3- جمع‌بندی گزارش ها، تحلیل محتوا و ارائه گزارش جامع از عملکرد گروه‌های نظارتی نسبت به امور درون قوه و مرتبط با وظایف شورای عالی، به رئیس شورا.
4- تهیه دستور جلسات و دعوت اعضاء.
5- اداره امور دبیرخانه.
ماده 8 - دبیر شورا با هماهنگی رئیس شورا حسب مورد از نمایندگان دستگاه‌های غیر عضو برای شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل میآورد.
ماده 9 - مصوبات شورا پس از تأیید رئیس قوه قضائیه قابل اجرا می باشد. کلیه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی قوه قضائیه مکلفند امر نظارت و بازرسی را بر اساس سیاستگذاریهای مصوب شورا انجام دهند.
ماده 10 - کلیه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر در این خصوص ملغی میگردد.
ماده 11 - این آیین‌نامه در 11 ماده تنظیم و در تاریخ /29 /3 1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء میباشد.
صادق لاریجانی
2(2)