آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مقدمه


قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء میکنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام‌مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این اساس، آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییرمقام قضات مصوب 1389/2/19 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 با درنظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به شرح زیر اصلاح میگردد.

فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات

ماده 1 - تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین میگردد.
ماده 2 - تغییر سمت و ارتقاء گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات قضایی پیش‌بینیشده در آیین‌نامه گروههای شغلی و رعایت سلسله مراتب سمت‌های قضایی به شرح زیر است:
الف - مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است.
ب - سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند.
ج - مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی که با بند 1-2-3 ماده 4 آیین‌نامه مأموریت‌ها موضوع ماده 11 قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد.
د - مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشته‌اند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات.
ه - مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند.
و - مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل، برابر با آیین‌نامه کارآموزی.
ز - مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضاء بعنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال بکار داشته‌اند، با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات.
تبصره 1- افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ انشایی رئیس قوه قضاییه یا اعضای شورای عالی قضایی وقت در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی و دادسرا و دادگاههای
عمومی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین کسانی که به نمایندگی در هیأت‌ها و کمیسیون‌ها و به عنوان نماینده یا سمت قضایی اشتغال داشته‌اند، قاضی محسوب خواهند شد.
تبصره 2- به ازای هر چهار سال خدمت اداری مرتبط با فعالیت‌های قضایی در دادسراها و محاکم، پلیس قضایی، شوراهای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی، واحدهای ستادی قوه قضاییه، مراجع قضایی غیردادگستری، واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی، وکالت و مشاوره حقوقی معادل یک سال سابقه قضایی و حداکثر تا شش سال قابل احتساب است.
تبصره 3- قضات منتخب استانی و نمونه ملی و کشوری که با تصویب رئیس قوه قضاییه مورد تشویق قرار گرفته‌اند و همچنین دارندگان پایه قضایی که موفق به دریافت
نشان دولتی شده یا خواهندشد، حسب مورد از امتیاز مربوط به احتساب سنوات قضایی با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات از یک الی سه سال برخوردار خواهند شد.
تبصره 4- دارندگان پایه‌های قضایی که در اجرای قانون نقل و انتقال قضات مصوب سال 1375 در نقاط محروم درجه 3 و 2 خدمت کرده باشند بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات به ترتیب حداکثر معادل خدمت در نقاط درجه 3 و مرزی و معادل 1/2 خدمت در نقاط درجه 2 استان‌های غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته محاسبه و در تغییر سمت‌های بعدی آنان منظور خواهدشد.
تبصره 5- نفصال موقت و مرخصیهای بدون حقوق و استعلاجی بیش از 6 ماه در سال و نیز مأموریت‌های تحصیلی تمام وقت و مأموریت‌های تمام وقت به خارج از قوه قضاییه و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد.
تبصره 6- مدت خدمت تعلیقی قضات به جز مواردی که منجر به حکم قطعی برائت یا منع تعقیب میگردد و همچنین مأموریت‌های آموزشی به لحاظ ضعف بنیه علمی سابقه قضایی محسوب نخواهد شد.
ماده 3 - شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است:
الف - داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.
ب - ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.
ج - عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.
تبصره - محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است.
ماده 4 - ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه میباشد:
الف - ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق شود. مقامات مذکور پس از اعلام نظر، پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت.
ب - دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات استعلام نماید.
ماده 5 - تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین‌نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده 6 - ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن به شرح زیر میباشد:
الف - دارندگان مدارک تحصیلی تکمیلی دانشگاهی و مدارج علمی حوزوی معتبر در گرایش‌های فقه و حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد یا سطح (3) و دکتری یا سطح (4) به ترتیب دو و چهار سال از امتیاز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضایی برخوردار خواهند شد.
ب - فعالیتهای پژوهشی، تألیفات و تحقیقات علمی، تدریس، آموزشهای قبل و حین خدمت و مهارت‌های عمومی و تخصصی مطابق با تأییدیه‌های علمی صادره از معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ارزیابی میشود و در احتساب سنوات قضایی حداکثر به مدت 2 سال منظور خواهد شد.
تبصره 1- دوره تحصیلات تکمیلی غیرمرتبط حسب مورد بنا به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات قابل احتساب است.
تبصره 2- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه موظف است ضمن تشکیل پرونده علمی آموزشی برای دارندگان پایه‌های قضایی، فعالیت علمی و آموزشی قضات را در هیأت ممیزی مرکب از قضات و افراد صاحب نظر که با پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین میشود بصورت مستمر ارزیابی کند.
تبصره 3- به آموزش‌های حین خدمت قضات به میزان 300 ساعت با تأییدیه معاونت منابع انسانی قوه قضائیه (تا زمانی که منتهی به معادل مقطع تحصیلی حسب مورد نشود) 5 واحد به عدد مبنای گروه مربوطه اضافه خواهد شد.
تبصره 4- احتساب سابقه قضایی معادل موضوع ماده فوق و بندهای «ه» ، «و» و «ز» و تبصره‌های 2، 3 و 4 ماده 2 این آیین‌نامه صرفاً برای ارتقاء سمت است و در احکام ریالی قضات از حیث افزایش سنوات قضایی آنان منظور نخواهد شد.
ماده 7 - ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی به شرح زیر میباشد:
الف - قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم در حوزه‌های قضایی استان‌های غیربرخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی منصوب میشوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی را بدون اعطاء گروه شغلی استفاده خواهند نمود. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه‌التفاوت مذکور کسر خواهد شد و در تغییر سمت‌های بعدی گروه شغلی کماکان حفظ خواهد شد.
ب - قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب میشوند مادام که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد. افزایش حقوق و مزایای ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه‌التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه در خصوص تغییر سمت و جابجایی محل خدمت قضات مشمول بند «ب» فوق‌الذکر، پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به منزله تشخیص ضرورت و مصلحت میباشد.
تبصره 1- تعیین استان‌های غیر برخوردار، کمتر توسعه یافته و نقاط مرزی، با رئیس قوه قضاییه است.
تبصره 2- تقاضای تغییر سمت و محل خدمت قضات قبل از انقضای مدت سه سال در سمت و محل خدمت قبلی قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات نمیباشد.

فصل دوم: گروههای شغلی

ماده 8 - گروه شغلی قضات به موجب تبصره‌های 2 و 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 و تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بشرح زیر اعلام میگردد:
1- الف - گروه یک - معادل پایه دو قضایی (عدد مبناء 80)
- کارآموزان قضایی ضمن تحصیل
ب - گروه یک - معادل پایه چهار قضایی (عدد مبناء 90)
- کارآموزان قضایی
تبصره 1- حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در هر سال بعلاوه کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت میشود.
تبصره 2- به کارآموز قضایی علاوه بر حقوق مبناء ، فوق‌العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواهد شد.
2- پایه چهار و پنج قضایی گروه دو (سابقه قضایی تا 3 سال - عدد مبناء 100)
- مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
- مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده) و دادگاه اطفال و نوجوانان
- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب
- قاضی شورای حل اختلاف
3- پایه شش قضایی - گروه سه (سابقه قضایی 3 تا 6 سال - عدد مبناء 110)
- مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
- مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
- قاضی شورای حل اختلاف
- مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی
4- پایه هفت قضایی - گروه چهار (سابقه قضایی 6 الی 9 سال - عدد مبناء 120)
- مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
- مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
- قاضی شورای حل اختلاف
- مشاور قضایی دادگاههای نظامی
5- پایه هشت قضایی - گروه پنج (سابقه قضایی 9 الی 12 سال - عدد مبناء 130)
- دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری
- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
- مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
- معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- معاون رئیس دادگاه عمومی بخش
- مشاور قضایی دادگاههای نظامی
6- پایه نه قضایی - گروه شش (سابقه قضایی 12 الی 15 سال - عدد مبناء 140)
- دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری
- دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- دادرس علیالبدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی
- دادرس علیالبدل دادگاه نظامی یک
- معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
- معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
- معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
- مشاور قضایی دادگاههای نظامی
- بازرس قضایی
- رئیس حوزه قضایی بخش
7- پایه ده قضایی - گروه هفت (سابقه قضایی 15 الی 18 سال - عدد مبناء 150)
- دادرس علیالبدل دیوان عدالت اداری
- دادرس علیالبدل دادگاه نظامی یک
- رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
- رئیس دادگستری شهرستان
- دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
- معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
- رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
- مستشار و دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان
- معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع‌قضایی
- بازرس قضایی
8- پایه یازده قضایی - گروه هشت (سابقه قضایی 18 الی 21 سال - عدد مبناء 160)
- رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
- رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک
- مستشار و دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان
- دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
- معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
- معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- رئیس دادگستری شهرستان
- معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی
- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
- رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
- رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو
- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
- بازرس قضایی
- مستشار قضایی
9- گروه نه (سابقه قضایی 21 الی 24 سال - عدد مبناء 170)
- دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
- دادیار دادسرای انتظامی قضات
- رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
- مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- قائم مقام رئیس کل دادگستری استان
- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
- رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
- رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
- معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
- دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
- مستشار و دادرس علیالبدل دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
- مستشار قضایی
- بازرس قضایی با عنوان مدیرکل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه
10- گروه ده (سابقه قضایی 24 الی 27 سال - عدد مبناء 180)
- دادیار دادسرای دیوان‌عالی کشور
- دادیار دادسرای انتظامی قضات
- عضو معاون دیوان‌عالی کشور
- عضو معاون دادگاه عالی و تجدیدنظر انتظامی قضات
- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
- رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
- رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- معاون قضایی دادستان کل کشور
- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
- قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح
- معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات
- رئیس کل دادگستری استان
- دادستان عمومی و انقلاب تهران
- بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه‌قضاییه
- مستشار قضایی
11- گروه یازده (سابقه قضایی 27 الی 30 سال - عدد مبناء 190)
- معاون رئیس قوه‌قضاییه در صورت داشتن پایه قضایی
- مستشار شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
- رئیس دیوان عدالت اداری
- معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
- رئیس شعبه دیوان‌عالی کشور
- معاون اول دادستان کل کشور
- دادستان انتظامی قضات
- مستشار دیوان‌عالی کشور
- مشاور رئیس قوه‌قضاییه
12- گروه دوازده (عدد مبناء 200)
- رئیس دیوان‌عالی کشور
- دادستان کل کشور
- معاون اول رئیس قوه‌قضاییه
- رئیس شعبه دادگاه عالی و عالی تجدیدنظر انتظامی قضات
تبصره 1- رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.
تبصره 2- مشاغل قضایی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده و یا بعداً ایجاد میشود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیین‌نامه به پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات، تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه در یکی از گروههای شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره 3- تغییر سمت با رعایت مفاد تبصره 3 ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/28 در نقاط محروم و استان های کمتر توسعه یافته بلامانع است.
تبصره 4- ارتقاء به گروه شغلی 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم داشتن پایه قضایی یازده میباشد.
تبصره 5- رئیس و قائم مقام و معاونین رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس و معاونین رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و دادستان و معاونین قضایی دادستان عمومی و انقلاب و نظامی تهران و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده میکنند.
تبصره 6- قضاتی که عهده‌دار امر اجرای احکام میشوند با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات، از امتیاز یک گروه بالاتر با لحاظ شرایط زیر بهره‌مند گردند:
الف - دادستانهای شهرستانهای غیر مرکز استان و شهرستانهایی که دادیار اجرای احکام نداشته باشند و رؤسای دادگستری بخش با حفظ سمت قبلی.
ب - دادیاران اجرای احکام شهرستانهای مراکز استانها حداقل دارای دو سال سابقه کارقضایی و در سایر حوزه‌های قضایی حسب مورد از 6 ماه تا یک سال سابقه کار قضایی.
ماده 9 - دارندگان سمت‌های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط پس از استعلام از مراجع نظارتی و احراز صلاحیت و تصویب رئیس قوه قضاییه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی 11 برخوردار میشوند. همچنین، قضات گروه شغلی 11، در صورت سه سال توقف و دارابودن شرایط فوق از مزایای گروه 12 بهره‌مند خواهد شد.
تبصره 1- سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از 1386/9/15 محاسبه خواهد شد.
تبصره 2- مزایای گروه ماده 10 آیین‌نامه مورخ 1387/9/11 به مشمولین تا زمانی که به سنوات و پایه قضایی مقرر در گروه شغلی مربوطه برسند، پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند و همچنین قضاتی که از حالت اشتغال استفاده میکنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یک بار از مزایای گروه بالاتر تا گروه شغلی (12) برخوردار خواهند شد.
تبصره 4- در اعطاء گروه به لحاظ توقف بیش از سه سال به قضات گروه 9 و بالاتر، معاونین دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی شهرستان مرکز استان، وزیر دادگستری، معاونین وزیر دادگستری و مدیران کل ستادی بدون استعلام از مراجع نظارتی توسط اداره کل کارگزینی قضات اعمال و برقرار خواهد شد. در صورتی که مراجع نظارتی نظر به عدم اعطاء گروه به افراد مذکور داشته باشند، مراتب را مستدلاً جهت اتخاذ تصمیم مقتضی بهکمیسیون نقل و انتقال اعلام خواهند نمود.
ماده 10 - در صورت نیاز قوه قضائیه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی و اعلام تمایل قضات مذکور، با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس قوه قضائیه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر 3 سال یکبار مازاد بر 30 سال خدمت، حقوق و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد.
تبصره - در صورت ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی که در آخرین گروه شغلی آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی قضات قرار گرفته و استفاده مینمایند در قبال تعهد خدمت به ازای هر دو سال مازاد بر سی سال خدمت ده واحد به عدد مبنای گروه شغلی مربوطه حداکثر تا پنجاه واحد حسب مورد اضافه میگردد. مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده 11 - در اجرای تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ازای هر گروه بالاتر 10 واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه میگردد.
تبصره - سمت‌های مدیریتی و مشاغل سرپرستی مذکور در بند 2 آیین‌نامه فوق‌العاده شغل قضات مصوب 1370/7/22 هیأت‌وزیران و اصلاحیه آن که در گروه‌های 6 الی 9 این آیین‌نامه قرار دارند از مزایای یک گروه و گروه‌های 10 و بالاتر از مزایای دو گروه شغلی استفاده خواهند کرد.
مشاغل قضایی که از نظر ماهیت وظایف، نوع کار و شرایط تصدی، سرپرستی محسوب شود، حسب مورد با تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات از مزایای مذکور بهره‌مند خواهند شد.
ماده 12 - مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین شرایط، مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه12 قابل اعمال و پرداخت است.
تبصره 1- به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد.
تبصره 2- قضات حالت اشتغال که همکاری با قوه قضائیه را ادامه میدهند، با تصویب کمیسیون نقل و انتقال، متناسب با فعالیت آنان حداکثر تا 60% حقوق و مزایای متعلقه برابر با این آیین‌نامه برقرار خواهد شد. مزایای مذکور جزو مزایای مستمر محسوب نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.
ماده 13 - به قضات شاغل در نقاط محروم مادام که در این نقاط حضور دارند، مطابق جدول زیر مزایای تا دو گروه شغلی و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- توقف موضوع ماده 9 آیین‌نامه در رابطه با قضات شاغل در مناطق این تبصره مذکور از سه سال به دو سال تقلیل، لکن باید تمام مدت 2 سال در همان نقاط اشتغال بکار داشته باشند.
تبصره 2- تعیین همترازی حوزه‌های قضایی که بعداً ایجاد میشوند ضمن رعایت مقررات مربوطه با پیشنهاد اداره کل کارگزینی قضات و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات خواهد بود.
>3952001001201<...
ماده 14 - مقررات این آیین نامه صرفاً شامل دارندگان پایه های قضایی می باشد.
ماده 15 - رئیس قوه قضائیه می تواند به پیشنهاد رئیس کل دادگستری یا رئیس سازمان یا واحد مربوطه یا یکی از نهادهای نظارتی و تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات فوق العاده ویژه قضاتی را که با توجه به گزارش بازرسان و یا رؤسای کل مربوطه آمار و عملکرد و کیفیت کار آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، متناسب با عملکرد آنان تا 50 % تقلیل دهد.
ماده 16 - کمیسیون نقل و انتقال قضات با در نظر گرفتن صلاحیت لازم و پس از احراز شرایط و ترتیبات مذکور در این آیین نامه و پس از اخذ نظر دادسرای انتظامی و سایر مراجع ذیربط نسبت به تغییر سمت و ارتقاء مقام قضات تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
ماده 17 - اختیارات رئیس قوه قضائیه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محل خدمت و ارتقاء مقام و گروه شغلی قضات بر کلیه مقررات این آیین نامه حاکم است.
ماده 18 - این آیین نامه با 18 ماده و 31 تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 1393/6/5 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و به استثنای تبصره ماده 11 و ماده 13 این آیین نامه که از تاریخ 1393/1/1 قابل اجراء می باشد، از تاریخ 1393/7/1 قابل اجراء است .
مزایای این اصلاحیه قابلیت تسری به ماقبل آن ندارد و آیین نامه های مغایر لغو می شود.
رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی
2(2)