قانون الحاق یک تبصره به ماده (1)«لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358»


مصوب 1388/2/2
ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1)لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 الحاق میگردد
تبصره- در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی(اعم از اینکه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد)به موجب احکام لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا میگردد،دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب،استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذیربط میتواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذیربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید.
2(1)