آیین‌نامه پرداخت حق کشیک قضائی


مصوب 1375/3/28 رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - به منظور ارائه خدمات قضائی و پاسخگویی به مراجعات فوری و ضروری متظلمین در غیر ساعات اداری و ایام تعطیل در مراکز قضائی که در این آیین‌نامه تعیین گردیده،شعب کشیک قضائی برقرار میگردد.پرداخت حق کشیک نیز به شرح مذکور در این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 2 - رؤسای دادگستری و سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراکز استانها موظفند به تعداد مورد نیاز که رفع ضرورت نماید شعب کشیک برقرار نمایند.همچنین در شهرستانهایی که بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه برقراری کشیک قضائی ضروری تشخیص داده شود اقدام به برقراری آن خواهند نمود.
تبصره- در غیر مراکز مذکور حضور در محل کار الزامی نیست لکن ضمن آمادگی در صورت نیاز اقدام به ارائه خدمات قضائی در غیر ساعات اداری و ایام تعطیل خواهند نمود.
ماده 3 - تعداد شعب کشیک،همچنین تعداد قضات و کارمندان اداری کشیک هر سال با لحاظ اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سالیانه متغیر خواهد بود و پس از تخصیص اعتبار با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین و ابلاغ میگردد.
ماده 4 - به قضات مراجع قضائی که عهده‌دار کشیک هستند بابت هر ساعت کشیک در ایام عادی معادل پنج درصد(5%)حقوق مبنای گروه شغلی و در ایام تعطیل معادل ده درصد (10%)حقوق مبنای گروه شغلی و به کارمندان شاغل در معیّت قضات کشیک بابت هر ساعت خدمت معادل پنجاه درصد(50%)مقرری کادر قضائی به شرح فوق پرداخت میشود.
تبصره- پرداخت حق کشیک به شرح مذکور در این ماده مخصوص کسانی است که در تمام ساعات کشیک در محل کار خود حضور داشته باشند.
ماده 5 - در غیر مراکز مذکور در ماده 2 این آیین‌نامه که قضات یا کارمندان به صورت غیر حضوری آمادگی ارائه خدمات قضائی و اداری دارند از زمانی که شروع به خدمت و اقدام قضائی یا اداری مینمایند،تا پایان کار به نسبت ساعاتی که صرف کار کشیک میکنند بر اساس ماده 4 احتساب و به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - نظارت بر حسن اجرای مقررات مندرج در این آیین‌نامه حسب مورد به عهده رؤسای دادگستری و سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادگاههای عمومی بخش میباشد،و نامبردگان مکلفند به طریق مقتضی صورت اسامی قضات و کارمندان عهده‌دار کشیک را اول هر ماه تهیه و به نیروهای انتظامی،امنیتی،رؤسای زندانها و مراجع دیگری که لازم است ابلاغ نمایند. 2(2)