قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم


مصوّب 10 مردادماه 1312
ماده واحده - نسبت به احوال شخصیّه و حقوق ارثیه و وصیّت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلّمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقرّرات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
1-در مسائل مربوط به نکاح و طلاق:عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
2-در مسائل مربوط به ارث و وصیّت:عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهب متوفّی. 2] 1] 0]
3-در مسائل مربوط به فرزندخواندگی:عادات و قواعد مسلّمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است. 2(1)