قانون لغو مجازات شلاق


مصوب 1344/4/6
ماده واحده - بند الف‌با توجه به قانون مجازات اسلامی منسوخ است.
ب‌مجازات تازیانه از ماده 3 قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند یا تملک میکنند مصوب دوم جوزا 1302 و همچنین مجازات شلاق مذکور در ماده 273 مکرر قانون مجازات عمومی حذف میشود.
ج‌درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادرخواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
2(1)