قانون مجازات مرتکبین جنحه و جنایت علیه کشورهای خارجی


مصوب 1350/8/23
ماده واحده - هیأت وزیران میتواند تمام یا قسمتی از مقررات مربوط به جنحه و جنایت علیه امنیت کشور مذکور در قوانین کیفری را که در داخل کشور علیه کشورهای دیگر ارتکاب یابد به شرط معامله متقابل قابل اجراء اعلام نماید.
2(1)