لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی


مصوب 1358/6/20شورای انقلاب اسلامی
ماده واحده - کلیه کسانی که تا تاریخ 1358/2/18 در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی در مورد صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد و این عفو تأثیر در حقوق خصوصی متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم در موعد قانونی از دادگاه جزا مطالبه ضرروزیان کرده باشد دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی و نسبت به ضرروزیان حکم مقتضی خواهد داد.
تبصره 1- محکومان به حبس در دار التأدیب یا کانون اصلاح و تربیت و کسانی که قبلا به هر عنوان از عفو استفاده کرده باشند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره 2- جرائم و محکومیت‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی میباشد.
تصرف غیر قانونی و اختلاس بیش از مبلغ 500/000 ریال و ارتشاء بیش از حد مبلغ 50/000 ریال،قتل عمدی و قتل در حکم عمدی،اعمال منافی عفت به عنف،سرقت‌های جنایی موضوع ماده 222 و 223 و 225 قانون مجازات عمومی،کلاهبرداری از درجه جنایی موضوع قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی،وارد کردن و ساختن مواد مخدر از هر نوع،سرقت موضوع قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند مصوب تیرماه 1333 و قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب دیماه 1338،راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه موضوع مواد 408،409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش،جرائم موضوع قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 1345،قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب شناخته شده است.
تبصره 3- این لایحه قانونی از تاریخ تصویب جایگزین لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358/2/18 شورای انقلاب اسلامی میگردد.
2(1)