از اساسنامه سازمان بین المللی پلیس جنائیاینترپل


مصوب 1956 میلادی(برابر 1335 هجری شمسی)با اصلاحات بعدی
ماده 1 - سازمان موسوم به«کمیسیون پلیس جنائی بین المللی»از این پس«سازمان بین المللی پلیس جنائیاینترپل»نامیده میشود و مقر آن در فرانسه خواهد بود.

ماده 2 - اهداف آن عبارتند از:
1)تأمین و توسعه همکاری متقابل بین تمامی مقامات پلیس جنائی در بالاترین سطح ممکن در چارچوب قوانین موجود در کشورهای مختلف و در قالب روح«اعلامیه جهانی حقوق بشر».
2)تأسیس و توسعه کلیه مؤسسات مناسب جهت کمک مؤثر به پیشگیری و ریشهکنی جرائم قانونی عادی.
ماده 3 - پذیرش هرگونه نقش مداخله‌گرانه یا انجام یا فعالیتهای سیاسی،نظامی،دینی و نژادی برای سازمان اکیدا ممنوع است.
ماده 4 - هر کشور به عنوان یک عضو سازمان میتواند هر مجموعه پلیسی که فعالیتش در چارچوب فعالیتهای سازمان باشد را به عنوان نماینده انتخاب و معرفی نماید.
درخواست عضویت میبایست توسط مقام دولتی مربوطه به دبیرخانه کل تسلیم گردد.
قبول عضویت منوط به تصویب دوسوم اکثریت مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 5 - سازمان بین المللی پلیس جنائیاینترپل تشکیل یافته است از:
-مجمع عمومی
-کمیته اجرائی
-دبیرخانه کل
-ادارات اینترپل کشورها
-مشاورین
ماده 8 - وظائف مجمع عمومی به شرح ذیل خواهد بود:
الف)انجام وظائف وضع‌شده در اساسنامه.
ب)تعیین اصول و وضع اقدامات کلی مناسب جهت نیل به اهداف سازمان همانگونه که در ماده 2 اساسنامه ذکر شده است.
پ)بررسی و تصویب برنامه کلی فعالیتهایی که از جانب دبیرکل برای سال بعد تهیه نموده است.
ت)تعیین هر مقررات دیگری که ضروری تشخیص دهد.
ث)انتخاب افراد جهت انجام وظائف تصریح‌شده در اساسنامه.
ج)تصویب قطعنامه‌ها و ارائه پیشنهادهایی به کشورهای عضو در زمینه موضوعاتی که سازمان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
چ)تعیین سیاست مالی سازمان.
ح)بررسی و تصویب موافقتنامه‌های منعقده با سازمانهای دیگر.
ماده 9-اعضاء با تمام توان نسبت به اجرای مصوبات مجمع عمومی تا آنجا که با تعهدات خود منطبق میباشد اقدام خواهند نمود.
ماده 13 - تنها یک نماینده از هر کشوری در مجمع عمومی حق رأی خواهد داشت.
ماده 14 - بجز در مواردی که اساسنامه حداقل دوسوم اکثریت آراء را ضروری شمارده است،تصمیمات با اکثریت نسبی آراء صورت خواهد گرفت.
ماده 15 - کمیته اجرائی شامل رئیس سازمان،سه معاون او و نه وکیل خواهد بود.به دلیل اهمیت داده شده به تقسیم‌بندی جغرافیایی،سیزده عضو کمیته اجرائی میبایست متعلق به کشورهای مختلف باشند.
ماده 16 - مجمع عمومی از میان نمایندگان،رئیس و سه معاون سازمان را انتخاب خواهند نمود.
برای انتخاب رئیس سازمان،دوسوم اکثریت آراء مورد نیاز خواهد بود،چنانچه این اکثریت پس از رأیگیری دوم حاصل نشود،اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
رئیس و معاونین میبایست از کشورهای مختلف باشند.
ماده 17 - رئیس برای مدت چهار سال و معاونین برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد. آنان نباید بلافاصله برای همان پست یا به عنوان وکیل در کمیته اجرائی انتخاب گردند.
چنانچه پس از انتخاب رئیس شرایط بند 2 ماده 15 یا بند 3 ماده 16 قابل اجراء نبوده یا انطباق نداشته باشد،معاون چهارمی میبایست انتخاب تا هر چهار قاره در سطح ریاست نماینده داشته باشند.
ماده 18 - رئیس سازمان میبایست:
الف)جلسات مجمع عمومی و کمیته اجرائی را ریاست نموده و مباحث را اداره نماید.
ب)هماهنگی فعالیتهای سازمان با تصمیمات مجمع عمومی و کمیته اجرائی را تأمین نماید.
پ)حتی الامکان ارتباط مستقیم و مستمر با دبیرکل سازمان را حفظ نماید.
ماده 19 - نه وکیل کمیته اجرائی توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میگردند.آنان نباید بلافاصله برای پست مشابه مجددا انتخاب شوند.
ماده 20 - کمیته اجرائی باید حداقل یکبار در سال به دعوت رئیس سازمان تشکیل جلسه دهد.
ماده 21 - تمام اعضاء کمیته اجرائی در اجرای وظائف خود نه به عنوان نماینده کشور متبوعه خود بلکه به عنوان نمایندگان سازمان عمل خواهند نمود.
ماده 25 - ادارات دائمی سازمان،دبیرخانه کل را تشکیل خواهد داد.
ماده 26 - دبیرخانه کل باید:
الف)تصمیمات مجمع عمومی و کمیته اجرائی را به مورد اجراء گذارد.
ب)به عنوان یک مرکز بین المللی در مبارزه علیه جرائم عادی خدمت نماید.
پ)به عنوان یک مرکز فنی و اطلاعاتی عمل نماید.
ت)مدیریت مؤثر سازمان را تأمین نماید.
ث)نظر به اینکه امور مربوط به تعقیب مجرمین از طریق ادارات اینترپل کشورها صورت میپذیرد،تماس با مقامات بین المللی و ملی کشورها را حفظ نماید.
ج)هرگونه نشریه‌ای که مفید تشخیص میدهد،منتشر نماید.
چ)کارهای دبیرخانه‌ای اجلاسهای مجمع عمومی،کمیته اجرائی و هر هیأت دیگر سازمان را سازماندهی و اجراء نماید.
ح)پیش‌نویس برنامه کاری سال آینده را جهت بررسی و تصویب مجمع عمومی و کمیته اجرائی تنظیم نماید.
خ)حتی الامکان ارتباط مستقیم و مستمر با رئیس سازمان را حفظ نماید.
ماده 30 - دبیرکل و کارکنان در اجرای وظائف خود نمیبایست دستوراتی را از دولت یا مقامی خارج از سازمان بخواهد یا بپذیرد.آنان باید از انجام هر اقدامی که ممکن است به وظیفه بین المللی آنان لطمه وارد آورد خودداری نمایند.
هر عضو سازمان میبایست احترام به شخصیت صرفا بین المللی و وظائف دبیرکل و کارکنان را مورد توجه قرار داده و از اعمال نفوذ بر آنان به منظور عدم انجام وظائفشان خودداری نماید.
تمامی اعضاء سازمان در کمک به دبیرکل و کارکنان در انجام وظائف حداکثر تلاش خود را مبذول خواهند داشت.
ماده 31 - سازمان به منظور پیشبرد اهداف خود نیاز به همکاری فعالانه و مداوم اعضاء خود دارد که باید آنچه در توان دارد و با قوانین مربوطه در کشورش انطباق دارد انجام دهد.
ماده 32 - به منظور تأمین همکاری مذکور،هر کشوری افرادی را تحت عنوان ادارات اینترپل کشورها منصوب خواهد نمود.این ادارات میبایست ارتباط داشته باشند با:
الف)ادارات مختلف در کشور خود.
ب)ادارات اینترپل سایر کشورها.
پ)دبیرخانه مرکزی سازمان.
ماده 33 - در مورد کشورهایی که مفاد ماده 32 قابل اجراء نیست یا همکاری متمرکز مؤثر با آنان مجاز نمیباشد،دبیرخانه کل در مورد مناسب‌ترین راه همکاری با آنان تصمیم خواهد گرفت.
ماده 50 - این اساسنامه از سیزدهم ژوئن 1956 به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
2(4)