مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص«انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی»


مصوب 1370/7/11
ماده واحده - اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل میشوند مکلف به پذیرش وکیل میباشند.
تبصره 1- اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند،دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص میکند،تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصره 2- هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور،محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید،حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی میباشند.
تبصره 3- وکیل در موضوع دفاع،از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا،برخوردار میباشد.
2(1)