قانون تصویب قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل


مصوب 1371/6/29
ماده واحده - اگرچه جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون همواره و قاطعانه از هرگونه دادوستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسرائیل مخالف بوده و این سیاست را به نحو جامع و شامل ادامه خواهد داد و با توجه به قطعنامه‌های سومین اجلاس کنفرانس اسلامی منعقده در مکه مکرمه وظائف در مورد برنامه عملیاتی اسلامی به منظور رویارویی با دشمن صهیونیست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلامیه مکه مکرمه،متن قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل که حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به تاریخ 1987 در کویت به تصویب رسیده است عینا تصویب میگردد:
اجرای این قانون منوط است به تحقق شرایط ذیل:
1-کمیته‌ای با عضویت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند«6»ماده (6)منشور کنفرانس اسلامی مصوب 1972 تشکیل گردد.
2-این کمیته علاوه بر انجام وظائف محوله در بند«6»ماده (6)منشور کنفرانس اسلامی علی الخصوص راجع به قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل؛موظف گردد تا در مورد سپرده‌های مالی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بانکهای اسرائیل یا بانکهایی که بخشی از سرمایه آن متعلق به اسرائیل میباشد در کلیه کشورها تحقیق و نتیجه را جهت اتخاذ تدابیر لازم در راستای قانون واحده مزبور به سازمان کنفرانس اسلامی گزارش نماید.
3-کشورهای عضو سیاستی را اتخاذ نمایند که در صورت مغایرت بعضی از موافقتنامه‌های بین المللی آنها با قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل،اجرای آن موافقتنامه موجب بیاثر شدن تحریمهای پیش‌بینی شده در این قانون واحده نباشد.
2(1)