تصویبنامه شماره 67-2/250 مورخ 1352/4/31 موضوع ماده 3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان


هیأت وزیران در جلسه مورخ 1352/4/30 بنا به پیشنهاد شماره 9652 مورخ 1352/4/6 وزارت امور خارجه تصویب نمودند:

قسمت اول

1-خط مبداء مقرر در قانون مصوب 22 فروردین 1338 راجع به اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب 24 تیرماه 1313 به شرح زیر تعیین میگردد:
الف‌خطوط مستقیمی که نقاط زیر را به ترتیب به یکدیگر وصل میکند:
1-نقطه(1)در محل تلاقی خط القعر(تالوگ)شط العرب با خط مستقیمی که دو طرف دهانه شط را در حد پست‌ترین جذر به یکدیگر متصل میکند.
2-نقطه(2)در دهانه بهرگان به طول جغرافیایی 49 درجه و 33 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 29 درجه و 59 دقیقه و 50 ثانیه.
3-نقطه(3)در جنوب جزیره خارک به طول جغرافیایی 50 درجه و 18 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 29 درجه و 12 دقیقه و 29 ثانیه.
4-نقطه(4)در جنوب جزیره نخیلو به طول جغرافیایی 51 درجه و 27 دقیقه و 15 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 27 درجه و 50 دقیقه و 40 ثانیه.
5-نقطه(5)در جزیره لاوان به طول جغرافیایی 53 درجه و 13 دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 47 دقیقه و 25 ثانیه.
6-نقطه(6)در جنوب غربی در جزیره کیش به طول جغرافیایی 53 درجه و 55 دقیقه و 10 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 30 دقیقه و 55 ثانیه.
7-نقطه(7)در جنوب شرقی جزیره کیش به طول جغرافیایی 53 درجه و 59 دقیقه و 20 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 30 دقیقه و 10 ثانیه.
8-نقطه(8)در رأس الشناس به طول جغرافیایی 54 درجه و 47 دقیقه و 20 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 29 دقیقه و 35 ثانیه.
9-نقطه(9)در جنوب غربی جزیره قشم به طول جغرافیایی 55 درجه و 16 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 32 دقیقه و 25 ثانیه.
10-نقطه(10)در جنوب جزیره هنگام به طول جغرافیایی 55 درجه و 51 دقیقه و 50 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 36 دقیقه و 40 ثانیه.
11-نقطه(11)در جنوب جزیره لارک به طول جغرافیایی 56 درجه و 21 دقیقه و 50 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 49 دقیقه و 30 ثانیه.
12-نقطه(12)در شرق جزیره لارک به طول جغرافیایی 56 درجه و 24 دقیقه و 5 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 26 درجه و 51 دقیقه و 15 ثانیه.
13-نقطه(13)در شرق جزیره هرمز به طول جغرافیایی 56 درجه و 29 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 27 درجه و 2 دقیقه و 30 ثانیه.
14-نقطه(14)به طول جغرافیایی 56 درجه و 35 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 27 درجه و 8 دقیقه و 30 ثانیه.
15-نقطه(15)به طول جغرافیایی 57 درجه و 19 دقیقه و 55 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 47 دقیقه و 10 ثانیه.
16-نقطه(16)به طول جغرافیایی 57 درجه و 45 دقیقه و 30 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 38 دقیقه و 10 ثانیه.
17-نقطه(17)به طول جغرافیایی 58 درجه و 5 دقیقه و 20 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 33 دقیقه و 20 ثانیه.
18-نقطه(18)به طول جغرافیایی 59 درجه و 5 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 24 دقیقه و 5 ثانیه.
19-نقطه(19)به طول جغرافیایی 59 درجه و 35 دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 23 دقیقه و 45 ثانیه.
20-نقطه(20)به طول جغرافیایی 60 درجه و 12 دقیقه و 10 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 19 دقیقه و 20 ثانیه.
21-نقطه(21)به طول جغرافیایی 60 درجه و 24 دقیقه و 50 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 17 دقیقه و 25 ثانیه.
22-نقطه(22)به طول جغرافیایی 60 درجه و 27 دقیقه و 30 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 16 دقیقه و 36 ثانیه.
23-نقطه(23)به طول جغرافیایی 60 درجه و 26 دقیقه و 40 ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 16 دقیقه و 20 ثانیه.
24-نقطه(24)به طول جغرافیایی 61 درجه و 25 دقیقه و صفر ثانیه شرقی و به عرض جغرافیایی 25 درجه و 3 دقیقه و 30 ثانیه.
25-نقطه(25)محل تلاقی نصف النهار 61 درجه و 37 دقیقه و 3 ثانیه طول شرقی با خط مستقیمی که دو طرف خلیج گواتر را در حد پست‌ترین جزر به یکدیگر متصل میسازد.
ب‌بین نقاط 6 و 7 در جزیره کیش و 11 و 12 در جزیره لارک و 14 و 15 در تنگه هرمز خط مبداء پست‌ترین جزر در امتداد ساحل خواهد بود.

قسمت دوم

2-خط مبداء اندازه‌گیری عرض دریای سرزمینی ایران روی نقشه دریایی خلیج‌فارس به مقیاس 1500000:1 چاپ یکم سازمان جغرافیایی کشور(شهریور 1349)ترسیم گردیده و ضمیمه این تصویبنامه است.
2(3)