از قانون تشکیل سازمان پزشکیقانونی کشور


مصوب 1372/4/27
ماده 1 - به منظور انجام وظائف مشروح زیر سازمان پزشکیقانونی کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.
1-اظهار نظر در امور پزشکیقانونی و کارشناسی آن،کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی صلاح قضائی.
2-پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاههای دولتی.
3-اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکیقانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکیقانونی در سازمان.
4-همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفید میباشد.
5-تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشکیقانونی باید مستدل،روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روشهای جدید و نتیجه‌گیری کافی باشد.
تبصره 2- متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذی صلاح قضائی،مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری آن خواهند بود.

2(1)