تصویبنامه در خصوص ارائه خدمات پزشکیقانونی در ایام تعطیل و شب‌ها


مصوب 1380/12/1
ماده یک - 1-سازمان پزشکیقانونی کشور مجاز است برای ارائه خدمات خاص پزشکیقانونی و پاسخ به استعلامات فوری مراجع ذی صلاح قضائی و انتظامی در خصوص معاینه اجساد، مصدومان و مضروبان در ایام تعطیل و شب‌ها،در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها مبادرت به برقراری کشیک و پرداخت فوق العاده خاص نماید.
ماده دو - 2-فوق العاده خاص یادشده برای پزشکان کشیک در ایام عادی معادل پنج درصد(5%)حقوق مبنای گروه شغلی مربوط و در ایام تعطیل معادل ده درصد(10%)حقوق مبنای گروه شغلی مربوط به ازاء هر ساعت تعیین میشود و کارکنانی که در معیت پزشکان یادشده انجام وظیفه میکنند از پنجاه درصد(50%)مقرری مربوط برخوردار میشوند.
2(3)