از قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی


مصوب 1367/3/5با اصلاحات بعدی
ماده 33 - (اصلاحی 1387/5/6)- کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و اصلاحات بعدی هستند.
مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان،هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.
مجازاتهای اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتیکه جانشین مجازات‌های اداری مذکور در«قانون رسیدگی به تخلفات اداری»میشودعبارت است از:
الف‌اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
ب‌توبیخ همراه با درج در پرونده.
ج‌تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست‌های حساس و مدیریتی در سطح مدرسه یا مرکز.
دمحرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی یک منطقه،شهرستان یا استان.
همحرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی تا سه سال.
ومحرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیر دولتی.
تبصره- آراء هیأتهای بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور بندهای(ه‍(یا(و)قابل تجدید نظرخواهی در هیأتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
ماده 34 - (اصلاحی 1387/5/6)- مجازاتهای قابل اعمال در مورد مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش عبارتند از:
الف‌اخطار کتبی به مدیر یا مؤسس.
ب‌توبیخ مدیر یا مؤسس همراه با درج در پرونده.
ج‌عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیر دولتی از یک تا سه سال.
دمحرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیر دولتی.
هتعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال.
ولغو مجوز تأسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز.
زمحرومیت موقت مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی تا پنج سال.
ح‌محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی.
تبصره 1- در صورت عزل مدیر مدرسه،انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده (23) انجام میشود و تا تعیین مدیر جدید،اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی بر عهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص میشود.
در صورت عزل مدیر مرکز پرورشی یا آموزشی،نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش استان است.
تبصره 2- در صورت تأیید رأی شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیر دولتی، اداره آن تا پایان سال تحصیلی بر عهده آموزش و پرورش است.
ماده 35 - (اصلاحی 1387/5/6)- آراء شورای نظارت استان در موارد حکم به تعطیلی موقت یا دائم مدرسه یا مرکز و یا محرومیت موقت یا دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی لازم است به تأیید رئیس سازمان آموزش و پرورش برسد و آراء مذکور پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در شورای نظارت مرکزی است.
آراء شورای نظارت مرکزی در صورت تأیید و ابلاغ وزیر آموزش و پرورش قطعی است.
آراء شورای نظارت مرکزی در مورد تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز غیر دولتی یا محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی در مراجع قضائی ذی صلاح قابل شکایت است.
2(1)