از قانون تشکیلات،وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران


مصوب 1375/3/1با اصلاحات بعدی
ماده 82 مکرر 1 - (الحاقی 1382/7/6)- غیبت غیر موجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت میشود:
1-شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی
2-شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی
3-شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی
4-شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
5-شورای عالی استانها سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
ماده 82 مکرر 2 - (الحاقی 1382/7/6)- رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 و آیین‌نامه اجرائی آن صورت میگیرد.
تبصره 1- هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب میشوند.رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استانها در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت میگیرد.
تبصره 2- رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران،طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام میشود.
2(1)