از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


مصوب /28 /12 1373 با اصلاحات بعدی
ماده 3 -
قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
1- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی میباشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (/001 70) ریال تا یک میلیون (/000 /000 1) ریال صادر میشود.
2- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (/001 70) ریال تا سه میلیون (/000 /000 3) ریال بدهد.
3- در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
4- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (/000 1) ریال میباشد.
5- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (/000 1) ریال خواهد بود.
6- بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین میگردد.
7- درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (/000 /000 10) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (/000 /000 20) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت میشود.
8- درآمد صندوق «ب» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.
9- هزینه گواهی امضاء مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار (2000) ریال تعیین میشود.
10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف- پروانه وکالت درجه 1 یکصد هزار (/000 100) ریال
ب- پروانه مترجم رسمی کارشناس رسمی وکالت درجه 2 کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (/000 50) ریال
ج- پروانه وکالت درجه 3 چهل هزار (/000 40) ریال
د- پروانه کارگشایی در سایر شهرستانها بیست هزار (/000 20) ریال
ه- پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (/000 10) ریال
11- تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.
12- هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.
الف- مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (/000 /000 10) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (/5 1%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (/000 /000 10) ریال به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب- مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به.
ج- مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (/000 /000 10) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4%) ارزش محکوم به
- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
13- هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین میشود.
14- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ریال تعیین میشود.
16- هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین میشود.
17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال میشود.
18- هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین میشود.
19- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلا محل تا مبلغ یک میلیون (/000 /000 1) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (/000 /000 10) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (/000 /000 10) ریال ده هزار (/000 10) ریال تعیین میشود.
20- هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین میشود.
21- هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (/000 10) ریال تعیین میشود.
22- هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره‌بهای یکماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (/000 10) ریال تا پنجاه هزار (/000 50) ریال به تشخیص دادگاه میباشد هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
2(1)